စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ”) သည် လူကြီးမင်း (“လူကြီးမင်း” ၊ “လူကြီးမင်း ၏”) နှင့်မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”, “ကျွန်ုပ်”, “ကျွန်ုပ်တို့ကို”, “ကျွန်ုပ်တို့၏”) တို့ အကြား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည့် MPT က အကြံပြုသည့် ရေပန်းစားနေသောဗီဒီယို (“ဝန်ဆောင် မှု”)အားလူကြီးမင်းအသုံးပြုမှုအပေါ် စီမံအုပ်ချုပ်သည့် စည်းနှောင်မှုရှိသောစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် (“မိတ်ဖက်”)ကပံ့ပိုးပေးထားသည့် အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြားသောသက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟုခေါ်ဆိုရန်) ကိုလူကြီးမင်းအနေုဖြင့် ဖတ်ရှု၊ နားလည်၍ နှင့် ၎င်းတို့ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူပြီးဖြစ်ကြောင်းသဘောတူပါသည်။

လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အဆိုပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောမတူပါကဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ စည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်အခါမရွေးပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်ရပ် ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းပြုလုပ်သောလူကြီးမင်း၏ အတည်ပြုချက် တစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုသည် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သောစည်းကမ်းချက်များကိုလူကြီးမင်းအနေဖြင့် လက်ခံခြင်းမြောက်ပါ သည်။

၁။ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်း

MPT သည် လူကြီးမင်းအား https://recommend.mpt.com.mm/video မှတစ်ဆင့် မိတ်ဖက်မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရန်နှင့် ဝင်ရောက် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် https://recommend.mpt.com.mm/video တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့အကောင့်ဖွင့် ဝင်ရောက်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုရာတွင် အခပေး သို့မဟုတ် အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်ပါသည်။ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် လက်ရှိ စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ အခပေး ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ကျသင့်သော ဝန်ဆောင်ခကို ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကောက်ခံနိုင်သော ဝန်ဆောင်ခများကို လူကြီးမင်းနှင့် MPT အကြား သီးခြား သဘော တူရမည်ဖြစ်၍ အဆိုပါ အခပေး ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည့် MPT ၏ အခပေးချေမှု စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။

စည်းကမ်းချက်များတွင် လူကြီးမင်းအား အတိအလင်း အပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေး အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့က သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေး ကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများက သီးသန့်ရယူထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု နိုင် ပြီး အခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားပါသည်။

MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်း ပြချက် မရှိဘဲ လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့် တာဝန်မရှိဘဲ အမြဲတမ်း သော်လည်းကောင်း၊ ယာယီသော်လည်းကောင်း ရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား နည်းဖြင့် ခွင့်ပြုရန် ငြင်းပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် စည်းကမ်းချက်များသည် ဤတွင်ဖော်ပြ ထားသော ဆက်လက်တည်ရှိနေမည့်စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာ အထိ လူကြီးမင်းအပေါ် ဆက်လက်စည်းနှောင်မှုရှိရမည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို လူကြီးမင်းအသုံးပြုမှုသည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောနှင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိ သော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများပေါ် မူတည်နိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ (စီစဉ်ထားသည် ဖြစ်စေ၊ စီစဉ်မထားဘဲ ဖြစ်စေ) ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် မဝင်ရောက်နိုင် ခြင်းတစ်ခုခုအတွက် MPT သည် လူကြီးမင်းအပေါ် သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို လူကြီးမင်းအနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။

လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ လူကြီးမင်း၏ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် မည်သည့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်မဆို သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်း၏ အခြားဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အတွက် MPT တွင် တာဝန် မရှိစေရ။

၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ

မိတ်ဖက် သို့မဟုတ် အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကအခြားနည်းအားဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသောဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ် တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့်အကြောင်းအရာအပါအဝင် ၎င်းတို့ ချည်းသာမဟုတ်သော MPT ၏ မည်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက်မဆိုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောဉာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများအားလုံး (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) မှာ MPT ၏ သီးသန့် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ ဝန်ဆောင်မှု ၏ မည်သည့် အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့် အရေးများတစ်ခုခုတွင်ရှိသောသို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသောအသုံးပြုခွင့်တစ်ခုသို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖန်တီးသည်ဟုမမှတ်ယူရ။ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သောအချက် အလက်များတစ်ခုခုသို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသောလက်ရာများကိုရောင်းချ ခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့် ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့် ခြင်း၊ လူအများမြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများမြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော် သလိုပြင်ဆင် အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကိုလူကြီးမင်းအနေဖြင့် မပြုလုပ် ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်းခွင့်ပြုမထားသောမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မဆိုအကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။

၃။ အသုံးပြုခွင့် သတ်မှတ်ချက်

ဤ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသက်ဆယ့်ရှစ် (၁၈)နှစ်နှင့်အထက်ရှိသည့် (MPT SIM ကဒ် အသုံးပြုသည့်) MPT အသုံးပြုသူများအတွက်သာသီးသန့်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းသည် အသက်ဆယ့်ရှစ် (၁၈) နှစ် အောက်ဖြစ်ပါကလူကြီးမင်းအနေဖြင့် တရားဝင် မိဘအုပ်ထိန်းမှုသို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးနှင့် ဤစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အချင်းအပြည့် အဝရှိမှသာဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

၄။ ကောက်ခံမှုများ

ဝန်ဆောင်မှုကို https://recommend.mpt.com.mm/video တွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

လူကြီးမင်း၏ ဗီဒီယိုရှာဖွေကြည့်ရှုမှုနှင့် ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာကောက်ခံမှုများရှိနိုင်ပါ သည်။ ကောက်ခံမှုများအားလုံးတွင် ၅% ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပါဝင်သည်ကိုသတိပြုပါ။

လူကြီးမင်းအနေဖြင့် MPTအား https://recommend.mpt.com.mm/videoမှ တစ်ဆင့် ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဝင် ရောက် အသုံးပြုခြင်းအတွက် လူကြီးမင်းအကောင့်၏ ဒေတာကောက်ခံမှုများထဲမှ အမှန်တကယ် နှင့် အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်နှုတ်ယူသွားရန် အခွင့်ပေးပါသည်။

အကယ်၍ လူကြီးမင်းထံတွင် လက်ကျန်လုံလောက်မှုမရှိပါက https://recommend.mpt.com.mm/video မှ တစ်ဆင့် ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းပြုလုပ်၍မရပါ။ လူကြီးမင်းထံတွင် လက်ကျန် လုံလောက်မှုရှိမှသာဗီဒီယိုများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

လူကြီးမင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမကလူကြီးမင်းမိုဘိုင်းအင်တာနက် မျှဝေသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

စည်းကမ်းချက်များသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုထိုစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီရပ်စဲသည့်အချိန်ထိတရားဝင် တည်ရှိမည် ဖြစ်သည်။

၅။ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေခြင်း

လူကြီးမင်းသည် MPT နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၊ အေးဂျင့်များ၊ မန်နေဂျာများနှင့် အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများအား (၁) လူကြီးမင်းထုတ်လွှတ်လိုက်သောသို့မဟုတ် ရရှိသောဒေတာသို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအပါအဝင် လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဝင်ရောက် ခြင်း (၂) ဤတွင် ပါဝင်သောကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများနှင့် အာမခံချက်များတစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်းအပါအဝင် ယင်းတို့ ချည်းသာမဟုတ်သောစည်းကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းတစ်ခုခုအားချိုးဖောက်ခြင်း (၃) ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကျော်ကြားမှုကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာများအားအလွှဲသုံးစားပြုခြင်းကိုကာကွယ်သည့် အခွင့်အရေးများ (Publicity Rights) သို့မဟုတ်၊ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကိုလူကြီးမင်း့အနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၄) လူကြီးမင်း၏ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေသို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းတစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၅) ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် လူကြီးမင်းတင်ပြသောသို့မဟုတ် လူကြီးမင်းရရှိသောအချက်အလက်တစ်ခုခု၏ ရလဒ်တစ်ခုကြောင့် တောင်းဆိုမှုသို့မဟုတ် နစ်နာမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ် (၆) လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းနံပါတ် (စာရင်းသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ စာရင်းမသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ)၊ ဟန်းဆက်၊ သို့မဟုတ် အခြားသောကိရိယာမှတစ်ဆင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ဝန်ဆောင်မှုသို့ ဝင်ရောက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာသောတောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှုများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တာဝန်ခံမှုများ၊ ကုန်ကျမှုများသို့မဟုတ် ကြွေးမြီနှင့် အသုံးစရိတ်များ (ရှေ့နေ့ခများအပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ချည်းသာမက) တစ်ခုခုနှင့် အားလုံးထံမှ နှင့် ၎င်းတို့ကိုဆန့်ကျင်၍ ကာကွယ်ပေးရန်၊ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှ ကင်းလွတ် စေရန်သဘောတူပါသည်။

၆။ အာမခံချက်များ၏ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်များနှင့် တာဝန်ခံမှုကန့်သတ်ချက်

ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သည့် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် လူကြီးမင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် အခြားနည်းအားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက် များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) နှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို “ရှိသည့်အတိုင်း” နှင့် “ရနိုင် သည့် အတိုင်း” အခြေခံဖြင့် ပံ့ပိုထားးခြင်းဖြစ်သည်။ MPT သည် ဝန်ဆောင်မှုလည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သောသို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် အခြားနည်းဖြင့်လူကြီးမင်းအသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်၏ တိကျမှု၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုအတိအလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲဖြစ်စေမည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သောကိုယ်စားပြုခြင်းများသို့မဟုတ် အာမခံချက်များမပြုလုပ်ပါ။ လူကြီးမင်း ၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကိုမိမိဘာသာတာဝန်ယူသည်ဟုအတိအလင်းသဘောတူပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများမှ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုင်းအတာအလျောက် MPT သည် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုအတွက် ရောင်းချရန်သင့်လျော်မှုနှင့် သုံးစွဲရန်သင့်လျော်မှု၏ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သောအာမခံချက်များအပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသောအတိအလင်းဖော်ပြထားသည့် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် မဟုတ်သည့် အာမခံချက်များအားလုံးကိုမသက်ဆိုင်ကြောင်းငြင်းဆိုပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သောသို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် လူကြီးမင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင် MPT ဆာဗာများသို့မဟုတ် MPT မှ ပို့သောအီလက် ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှုများသည် ဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ် အခြားသောအန္တရာယ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါသည်ဟု MPT က အာမခံခြင်းမပြုပါ။ MPT သည် ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သည့် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် လူကြီးမင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် အခြားနည်းအားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်) နှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ၊ ဆက်စပ် ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သောနှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်သောနစ်နာမှုများအပါ အဝင် မည်သည့် အမျိုးအစားမဆိုရှိမည်သည့် နစ်နာမှုများအတွက်မှ တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။

၇။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ

ဝန်ဆောင်မှုတွင် မိတ်ဖက် အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသောသို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကပံ့ပိုးပေးထားသောအကြောင်းအရာ (“တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ”)တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်သောချိတ် ဆက်ထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက် MPT တွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုခုအားရည်ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှုသို့မဟုတ် အကြံပြုမှုမဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့ သွယ်ဝိုက် ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။

၈။ အထွေထွေ

စည်းကမ်းချက်များသည် http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“GTC”) အရဖြစ်ရပါမည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့် GTC အကြားပဋိပက္ခတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဤ စည်းကမ်းချက်များ က လွှမ်းမိုးပါမည်။

စည်းကမ်းချက်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများနှင့် တရားရုံးသို့မဟုတ် စီရင်ပိုင် ခွင့်ရှိသောအဖွဲ့တစ်ခုမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက် သို့ဟုတ် လမ်းညွှန်ချက် တစ်ခုခုအရဖြစ်ရပါမည်။ အကယ်၍ စည်းကမ်းချက်များသို့မဟုတ် ၎င်းအကျုံးဝင်မှု၏ စည်းကမ်းများပဋိညာဉ်ပြုချက်၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုအားတရားရုံးတစ်ခုခုသို့မဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအဖွဲ့တစ်ခုခုသို့မဟုတ် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်မှ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ တရားမဝင်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ် အာဏာမသက်ရောက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါကစည်းကမ်းချက်များ၏ ကျန်ရှိသောအပိုင်းသို့မဟုတ် အဆိုပါ စည်းကမ်းများ၊ ပဋိညာဉ်ပြုချက် သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ (တရားမဝင် ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ် အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းသတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှအပ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိစေရဘဲစည်းကမ်းချက်များ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်စီသည် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိတရားဝင်ဖြစ်ပြီးအာဏာသက်ရောက်မှုဆက်လက်ရှိရမည်။